Sứ mệnh – tầm nhìn

TẦM NHÌN

 

MỤC TIÊU

 

SỨ MỆNH

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khách hàng là trọng tâm

Lợi ích và sự phát triển của khách hàng là yếu tố tiên quyết để chúng tôi hoạch định các chiến lược dài hạn. Luôn giải quyết một cách chính xác, tận tâm và trách nhiệm các vấn đề của khách hàng.

Chất lượng kiến tạo thành công

  •  

Minh bạch, rõ ràng

  •  

Thực hiện trách nhiệm cộng đồng

trách nhiệm cộng đồng không chỉ nghĩa vụ mà còn là quyền lợi:

  • Định hướng giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động.
  • Thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức nghề nghiệp cũng như đạo đức xã hội ở mức cao nhất.
  • Nỗ lực thực hiện các giải pháp để sử dụng hiệu quả nguyên liệu đầu vào và kiểm soát yếu tố đầu ra với mực tiêu giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.